Användarvillkor

1. Villkor

Genom att komma åt denna webbplats godkänner du att du är bunden av dessa användarvillkor för användarwebben, alla tillämpliga lagar och regler och är överens om att du är ansvarig för att du följer gällande lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialen på denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt.

2. Använd licens

Tillstånd beviljas tillfälligt att ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på Jangbis hemsida för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av titel, och enligt denna licens får du inte:
Modifiera eller kopiera materialen
Använd materialen för kommersiellt syfte, eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
Försök att dekompilera eller omvända någon programvara som finns på Jangbis webbplats
Ta bort eventuella upphovsrättsliga eller andra proprietära noteringar från materialet; eller
Överföra materialet till en annan person eller ”spegla” materialen på någon annan server.
Licensen ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa restriktioner och kan avslutas av Jangbis när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägningen av denna licens måste du förstöra alla nedladdade material som du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.

3. Ansvarsfriskrivning

Materialen på Jangbis hemsida tillhandahålls ”som det är”. Jangbis ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed avvisar och förnekar alla andra garantier, inklusive, men inte begränsat, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annat brott mot rättigheter. Vidare garanterar Jangbis inte eller lämnar några upplysningar om noggrannheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på dess internetwebbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är kopplade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter ska Jangbis eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialen på Jangbis webbplats, Även om Jangbis eller en Jangbis-auktoriserad representant har underrättats muntligen eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, kan dessa begränsningar inte vara tillämpliga på dig.

5. Revisioner och Errata

Materialen som visas på Jangbis hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Jangbis garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Jangbis kan när som helst ändra innehållet på sin webbplats utan föregående meddelande. Jangbis gör dock inte något åtagande att uppdatera materialet.

6. Länkar

Jangbis har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin Internet-webbplats och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av någon länk innebär inte att Jangbis på webbplatsen godkänner godkännande. Användning av sådan sådan länkad webbplats är på användarens egen risk.

7. Ändringar av användarvillkoren för webbplatsen

Jangbis kan när som helst ändra användarvillkoren för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Lagstiftning

Eventuella krav som hänför sig till Jangbis hemsida ska regleras av Sveriges stat utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Allmänna användarvillkor som gäller för användning av en webbplats.

Integritetspolicy

Din integritet är väldigt viktigt för oss. Följaktligen har vi utvecklat denna policy för att du ska kunna förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar och avslöjar och utnyttjar personlig information. Nedan beskrivs vår sekretesspolicy.

Innan eller vid tidpunkten för insamling av personuppgifter identifierar vi de syften för vilka information som samlas in.
Vi samlar in och använder personuppgifter endast för att uppfylla de ändamål som anges av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte samtycker till den berörda personen eller enligt lag.
Vi kommer endast behålla personlig information så länge som nödvändigt för att uppfylla dessa ändamål.
Vi samlar in personliga uppgifter på ett lagligt och rättvist sätt och i förekommande fall med den berörda personens kunskap eller samtycke.
Personuppgifter ska vara relevanta för de ändamål för vilka den ska användas, och i den mån det är nödvändigt för dessa ändamål, bör vara korrekt, fullständigt och aktuellt.
Vi skyddar personlig information genom rimliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld, såväl som obehörig tillgång, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
Vi kommer att göra det lättillgängligt för kunderna att få information om vår policy och praxis i samband med hanteringen av personlig information.
Vi är fast beslutna att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att personuppgifterna är konfidentiella skyddas och underhålls.